#1 Tấm đan thép rãnh thoát nước - Grating Hàn Việt - Since 1999